Вступити до Партії Регіонів

Вступ до Партії регіонів

Членом Партії регіонів може бути громадянин України, який визнає Статут та Програму Партії, бере участь в роботі однієї з організаційних структур Партії, відповідно до Конституції України має право голосу на виборах. Членство в Партії регіонів несумісне з одночасним перебуванням в інших політичних партіях. Якщо Ви прийняли рішення стати членом Партії регіонів, для цього необхідно:

  1. Ознайомитися зі Статутом і Програмою Партії
  2. Заповнити Заяву про вступ до Партії регіонів і разом з фотокарткою (розміром 3х4 см) передати в регіональне відділення Партії, або заповнити електронну анкету, розташовану нижче, після чого з Вами зв’яжуться представники регіональної організації Партії регіонів

Прийом до Партії регіонів здійснюється за рішенням зборів первинних, сільських, селищних організацій Партії регіонів, за рішенням вищих або виконавчих керівних органів Партії регіонів і парторганізацій. Членство в Партії регіонів засвідчується партійним квитком.

Имя (обязательно)

Фамилия (обязательно)

Отчество (обязательно)

Ваш E-Mail (обязательно)

Телефон (обязательно)

Дата рождения (обязательно)

Образование

Место проживания: (обязательно)

Область (обязательно)

Район (обязательно)

Город / пгт (обязательно)

Паспорт (серия номер) (обязательно)

Кем выдан (обязательно)

Когда выдан (обязательно)

Дополнительно

Устав Партії Регіонів

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Партія регіонів є політичною партією, що об’єднує на засадах добровільності громадян України – прихильників Програми Партії регіонів, має своєю метою сприяння формуванню і вираженню політичної волі громадян, бере участь у виборах та інших політичних заходах. Партія регіонів провадить свою діяльність відповідно до Конституції України, законів України та згідно з цим Статутом.

1.2. Діяльність Партії регіонів поширюється на всю територію України.

1.3. Партія регіонів є юридичною особою з моменту її державної реєстрації, має печатки, штампи, бланки зі своєю назвою, партійну символіку, зразки яких затверджуються Президією Політради Партії регіонів. Партійна символіка реєструється у порядку, встановленому чинним законодавством України.

1.4. Партія регіонів для здійснення своїх статутних завдань має право на власне рухоме та нерухоме майно, кошти, обладнання, транспорт, інші засоби, набуття яких не забороняється законами України, для чого відкриває рахунки, в тому числі валютні, в державних і комерційних установах банків України, може набувати майнові і немайнові права, бути позивачем і відповідачем в органах судової влади, а також мати інші права та обов’язки відповідно до чинного законодавства України.

1.5. Партія регіонів, її партійні організації будуються за адміністративно-територіальною, територіальною, територіально-виробничою та іншими ознаками. Підпорядкованість партійних організацій визначається відповідно до встановленої чинним законодавством України підпорядкованості адміністративно-територіальних одиниць, на які вони поширюють свою діяльність.

1.6. Місцезнаходження керівних органів Партії регіонів – м. Київ.

2. МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА ФОРМИ ДІЯЛЬНОСТІ ПАРТІЇ РЕГІОНІВ

2.1. Метою діяльності Партії регіонів є розбудова суверенної, правової, соціально-орієнтованої держави, утвердження умов вільного розвитку особистості, захисту прав і свобод людини.

2.2. Головними завданнями Партії регіонів є: – удосконалення політичної системи України, реалізація принципів прямої відповідальності влади перед громадянами, розбудова громадянського суспільства, розвиток демократії; – децентралізація державної влади, розвиток місцевого самоврядування і самоорганізації населення; – консолідація суспільства на засадах загальнолюдських цінностей, відстоювання пріоритетності природних прав і свобод людини; – створення ефективної, соціально-орієнтованої, конкурентоспроможної економіки України; – послідовне наближення рівня та якості життя громадян України до європейських стандартів; – формування суспільства знань, забезпечення доступності та якості освіти, стимулювання інтелектуального та інноваційного розвитку України; – створення ефективної системи соціального захисту, охорони здоров’я, сучасної страхової медицини; – позаблоковий статус України, європейська інтеграція, партнерські і дружні стосунки з країнами СНД.

2.3. Для здійснення своєї мети та завдань Партія регіонів: – вільно проводить свою діяльність у межах, передбачених Конституцією України та чинним законодавством України; – сприяє та бере участь у розробці комплексних та цільових програм з вирішення політичних, соціально-економічних, науково-технічних, гуманітарних та інших питань, вживає необхідних заходів, спрямованих на їх реалізацію; – вносить пропозиції до органів державної влади України та органів місцевого самоврядування; – одержує відповідно до чинного законодавства України від органів державної влади та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації цілей та завдань, які передбачені Статутом і Програмою Партії регіонів; – використовує засоби масової інформації, засновує власні засоби масової інформації відповідно до чинного законодавства України; – підтримує міжнародні зв’язки з політичними партіями, громадськими організаціями інших держав, міжнародними і міжурядовими організаціями, засновує (вступає у) міжнародні спілки з додержанням встановлених чинним законодавством України вимог; – ідейно, організаційно та матеріально підтримує молодіжні, жіночі та інші об’єднання громадян, надає допомогу в їх створенні; – розповсюджує ідеї громадянського суспільства та розвитку принципів самоврядування відповідно до чинного законодавства України; – бере участь у виборах Президента України, народних депутатів України, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб у порядку, встановленому відповідними законами України; – бере участь у формуванні виконавчих органів державної влади і місцевого самоврядування для здійснення своїх статутних і програмних завдань через представників у цих органах; – створює умови для розвитку та зміцнення міжнаціональних відносин, прагне дотримання політичних, економічних, соціальних та інших прав і свобод людини; – представляє і захищає свої законні інтереси, а також законні інтереси своїх членів в органах державної влади та органах місцевого самоврядування; – бере участь у політичній діяльності, проводить масові заходи (збори, мітинги, демонстрації, марші, пікетування тощо) відповідно до чинного законодавства України; – виступає учасником цивільно-правових відносин, укладає правочини, в тому числі правочини щодо дарування; – займається благодійництвом.

3. ЧЛЕНСТВО В ПАРТІЇ РЕГІОНІВ

3.1. Членом Партії регіонів може бути громадянин України, який відповідно до Конституції і законів України має право голосу на виборах, визнає Програму і Статут Партії регіонів, бере участь у роботі партійної організації, виконує партійні рішення. Член Партії регіонів не може одночасно бути членом іншої політичної партії.

3.2. Прийом у партію здійснюється на добровільних засадах, індивідуально, на підставі письмової заяви, за рішенням первинної партійної організації, керівного органу партійної організації вищого рівня або керівного органу Партії регіонів. Рішення про прийом в партію приймається відкритим голосуванням більшістю голосів від числа присутніх на зборах (конференції) первинної партійної організації, на засіданні керівного органу партійної організації вищого рівня або керівного органу Партії регіонів. Строк розгляду заяви про вступ у Партію регіонів не може бути більшим 30 (тридцяти) днів з моменту її подання. Якщо заява особи, яка вступає в партію, не була розглянута у встановлений строк, заявник має право звернутися з заявою про прийом в Партію регіонів до керівного органу партійної організації вищого рівня або до керівного органу Партії регіонів.

3.3. Членство в Партії регіонів засвідчується партійним квитком та обліковою карткою, зразки яких затверджуються Президією Політради Партії регіонів.

3.4. Партійний стаж обчислюється з моменту прийняття рішення про прийом у члени Партії регіонів.

3.5. Членство в Партії регіонів є несумісним з пропагандою насильства, національної, релігійної або соціальної ворожнечі, звуженням змісту існуючих прав і свобод людини і громадянина.

3.6. Член Партії регіонів за порушення Статуту Партії регіонів, невиконання партійних рішень, завдання своєю діяльністю шкоди репутації Партії регіонів притягується первинною партійною організацією, керівним органом партійної організації вищого рівня або Політрадою Партії регіонів до відповідальності у вигляді партійного стягнення (попередження, догана, сувора догана) або виключення з Партії регіонів. Рішення про застосування партійного стягнення до члена Партії регіонів приймається більшістю голосів присутніх на відповідних зборах, конференції первинної партійної організації, засіданні керівного органу партійної організації вищого рівня або Політради Партії регіонів. Рішення про виключення з Партії регіонів приймається двома третинами голосів присутніх на відповідних зборах, конференції чи засіданні Ради первинної партійної організації, керівного органу партійної організації вищого рівня або керівного органу Партії регіонів. Рішення про притягнення до відповідальності члена Партії регіонів, який є членом керівного органу партійної організації або Партії регіонів, приймається керівним органом, членом якого він є, або керівним органом вищого рівня. У разі входження члена Партії регіонів до складу декількох керівних органів рішення про притягнення його до партійної відповідальності приймає керівний орган вищого рівня. Член Партії регіонів, притягнутий до партійної відповідальності, має право протягом 30 (тридцяти) днів з дня прийняття рішення подати апеляційну скаргу до керівного партійного органу вищого рівня. Рішення про виключення з Партії регіонів набуває чинності з моменту закінчення встановленого строку його оскарження або після ухвалення рішення керівним органом партійної організації вищого рівня або Політрадою Партії регіонів.

3.7. Виключення, припинення або зупинення членства в Партії регіонів особи, яка була членом керівного органу Партії регіонів чи керівного органу відповідної партійної організації, тягне за собою припинення повноважень цієї особи як члена керівного органу.

3.8. Членство в Партії регіонів припиняється з моменту подання письмової заяви про вихід з партії до керівного органу партійної організації, де член партії перебуває на партійному обліку.

3.9. Член Партії регіонів зупиняє своє членство в партії на час перебування на посадах або службі, для яких чинним законодавством України встановлено обмеження щодо членства в політичних партіях.

3.10. Особи, які були виключені, припинили або зупинили членство в Партії регіонів, можуть бути знову прийняті в партію (відновлені у партії) на загальних підставах.

4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ ПАРТІЇ РЕГІОНІВ

4.1. Член Партії регіонів має право: – обирати та бути обраним до керівних органів партійних організацій та керівних органів Партії регіонів, висувати свою кандидатуру на керівні посади в партії; – бути висунутим Партією регіонів кандидатом для обрання до представницьких органів влади всіх рівнів та на вищі керівні посади в органах державної влади; – звертатись із запитами, заявами, пропозиціями з будь-яких питань діяльності Партії регіонів до керівних органів партійних організацій, керівних органів Партії регіонів та одержувати на них обґрунтовані відповіді; – виступати з критикою на адресу керівних органів партійних організацій всіх рівнів та окремих їх членів; – брати участь у реалізації програм, проектів та заходів Партії регіонів; – вільно висловлювати власну думку та обговорювати будь-які питання партійного життя; – вносити пропозиції щодо змін та доповнень до Програми та Статуту Партії регіонів, брати участь у виробленні і реалізації партійної політики; – отримувати інформацію про діяльність Партії регіонів; – звертатись до керівних органів партійної організації, керівних органів Партії регіонів з метою захисту своїх прав і законних інтересів, зокрема, від необґрунтованих звинувачень і переслідувань за власну партійну й громадську діяльність, політичні переконання та погляди; – матеріально підтримувати Партію регіонів; – припинити членство в Партії регіонів за власним бажанням у порядку, передбаченому Статутом Партії регіонів.

4.2. Член Партії регіонів зобов’язаний: – дотримуватись положень і вимог Статуту Партії регіонів; – перебувати на обліку в первинній партійній організації; – всебічно сприяти та брати безпосередню участь у реалізації Програми Партії регіонів; – брати участь у роботі партійної організації, керівних органів партійної організації, керівних органів Партії регіонів, до яких він обраний; – регулярно сплачувати членські внески, періодичність, розмір та порядок сплати яких регламентуються Інструкцією про порядок сплати, обліку та використання членських внесків в партійних організаціях Партії регіонів, яка затверджується Президією Політради партії; – не допускати дискредитації Партії регіонів, сприяти поповненню її лав новими членами; – виконувати рішення партійної організації, керівних органів партійних організацій, керівних органів Партії регіонів, доручення керівних осіб партії; – своєчасно надавати інформацію про зміни, які відбулися в його облікових даних; – брати активну участь у виборах, підтримувати Партію регіонів та кандидатів, які висуваються Партією регіонів; – зупинити членство в Партії регіонів на період зайняття посад, перебування на яких, згідно з чинним законодавством України, є несумісним з членством у політичній партії.

5. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ПАРТІЇ РЕГІОНІВ

5.1. Загальні принципи побудови організаційної структури Партії регіонів

5.1.1. До організаційної структури Партії регіонів входять: первинні, сільські, селищні, районні у містах, міські, районні, Кримська республіканська, обласні, Київська та Севастопольська міські організації Партії регіонів, Політрада та Президія Політради Партії регіонів, Контрольні комісії Партії регіонів, Центральний апарат Партії регіонів.

5.1.2. Первинна партійна організація може бути створена за місцем проживання, роботи, навчання або за професійною ознакою чи родом занять членів Партії регіонів у межах території села, селища, міста або частини їх території. У випадку, коли в межах території села, селища, міста районного значення створено дві та більше первинні партійні організації, вони за рішенням Ради місцевої партійної організації можуть бути об’єднані в міську, селищну, сільську партійну організацію з метою координації їх діяльності в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці. Такі партійні організації за своїм статусом прирівнюються до первинних партійних організацій.

5.1.3. Місцева партійна організація створюється згідно з існуючою системою адміністративно-територіального устрою України в межах районів, міст обласного значення, районів у містах.

5.1.4. Регіональна партійна організація створюється згідно з існуючою системою адміністративно-територіального устрою в межах Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя.

5.1.5. Для кожної партійної організації керівними органами вищого рівня є: – керівні органи партійних організацій вищого рівня; – керівні органи Партії регіонів. Партійні організації використовують назву партії з доповненнями, які визначають їх місце в організаційній структурі Партії регіонів. Первинні, місцеві та регіональні партійні організації діють на підставі Статуту та Програми Партії регіонів.

5.1.6. Для забезпечення своєї поточної діяльності місцеві та регіональні організації Партії регіонів можуть створювати апарати, типова структура і штатний розпис яких затверджуються Президією Політради Партії регіонів.

5.2. Первинні організації Партії регіонів.

5.2.1. Первинна партійна організація створюється на підставі рішення установчих зборів цієї організації, за наявності не менше трьох членів партії.

5.2.2. Первинна партійна організація не є юридичною особою. Після свого створення вона легалізується в порядку, встановленому чинним законодавством України.

5.2.3. Рішення про створення первинної партійної організації затверджується Радою відповідної місцевої партійної організації або Виконкомом регіональної партійної організації. До затвердження рішення про створення первинної партійної організації та легалізації первинної партійної організації у порядку, визначеному чинним законодавством України, вона не визнається структурним утворенням Партії регіонів.

5.2.4. Первинна партійна організація веде облік членів Партії регіонів, збирає членські внески та вирішує питання матеріальної підтримки партійної організації в межах чинного законодавства України.

5.2.5. Вищим керівним органом первинної партійної організації є збори або конференція, які скликаються не менше одного разу на шість місяців. Збори (конференція) первинної партійної організації можуть також бути скликані за рішенням керівних органів партійної організації вищого рівня. В такому випадку за рішенням відповідного органу, який прийняв рішення про проведення зборів (конференції), створюється оргкомітет з підготовки та проведення зборів (конференції) та визначається порядок їх скликання. Збори (конференція) повноважні розглядати всі питання діяльності первинної партійної організації, якщо на них присутні більше половини її членів (обраних делегатів). Рішення зборів (конференції) приймаються більшістю голосів від кількості присутніх на них членів (обраних делегатів) відповідної первинної партійної організації.

5.2.6. Збори (конференція) первинної партійної організації: – обирають строком на чотири роки голову, заступників голови та, у разі необхідності, Раду первинної партійної організації; – приймають рішення з питань порядку денного; – обирають делегатів на конференцію партійної організації вищого рівня; – рекомендують членів Партії регіонів до складу керівних органів партійних організацій вищого рівня; – заслуховують звіт голови або Ради первинної партійної організації; – вирішують інші питання діяльності первинної партійної організації, які не суперечать статутним і програмним документам Партії регіонів, рішенням керівних органів партійних організацій вищого рівня та керівних органів Партії регіонів. Крім повноважень, визначених у цьому пункті Статуту, конференція (збори) міської (міста районного значення) організації Партії регіонів може висунути кандидатів у депутати міської ради, кандидата на посаду міського голови.

5.2.7. У первинній партійній організації, в якій налічується 50 і більше членів партії, на зборах (конференції) обирається Рада первинної партійної організації у складі голови, його заступників, інших членів Ради. У такій первинній партійній організації можуть створюватись партійні групи відповідно до положення, яке затверджується Президією Політради Партії регіонів. Засідання Ради первинної партійної організації скликається головою або на вимогу не менше однієї третини членів Ради не менше одного разу на три місяці, і є повноважним за умови присутності на ньому більше половини від її складу. Рішення приймаються більшістю голосів від кількості присутніх на засіданні членів Ради. Головує на засіданнях Ради голова первинної партійної організації або, у разі його відсутності, один із заступників за дорученням голови первинної партійної організації.

5.2.8. До повноважень Ради первинної партійної організації належить: – організація роботи первинної партійної організації у період між зборами (конференціями); – розробка та організація виконання планів роботи, програм, заходів первинної партійної організації; – скликання зборів (конференції) первинної партійної організації, їх підготовка та проведення; – заслуховування звітів про роботу членів Ради та членів первинної партійної організації; – звітування на зборах (конференції) первинної партійної організації про свою роботу; – вирішення інших питань, крім тих, що відносяться до виключної компетенції зборів (конференції) первинної партійної організації.

5.2.9. Голова первинної партійної організації та його заступники є керівними особами первинної партійної організації Партії регіонів.

5.2.10. Голова первинної партійної організації несе персональну відповідальність за забезпечення її роботи, зокрема: – здійснює загальне керівництво первинною партійною організацією; – розробляє плани роботи первинної партійної організації та організовує їх виконання; – без доручення представляє відповідну первинну партійну організацію у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями та іншими юридичними особами, незалежно від форм власності та підпорядкування, фізичними особами; – розподіляє обов’язки між своїми заступниками; – організовує виконання рішень зборів (конференції) первинної партійної організації, керівних органів партійних організацій вищого рівня та керівних органів Партії регіонів; – скликає збори (конференцію) первинної партійної організації (у разі відсутності Ради) та головує на зборах (конференції) партійної організації, підписує їх рішення та протоколи; – звітує про свою діяльність на зборах (конференції); – має право підпису документів від імені партійної організації.

5.2.11. Заступники голови первинної партійної організації виконують свої функції згідно з затвердженим розподілом обов’язків між ними. За письмовим дорученням голови первинної партійної організації заступники голови первинної партійної організації виконують його обов’язки або їх частину.

5.2.12. Первинна, сільська, селищна, міська (міста районного значення) партійна організація ліквідується за рішенням Ради місцевої партійної організації або Виконкому регіональної партійної організації.

5.3. Місцеві організації Партії регіонів.

5.3.1. Місцевими організаціями Партії регіонів є районні, міські (міст обласного значення) та районні у містах партійні організації. Місцева партійна організація створюється за рішенням Ради регіональної партійної організації або Політради Партії регіонів.

5.3.2. Місцева партійна організація об’єднує первинні, сільські, селищні, міські (міст районного значення) партійні організації, які діють на території району, міста обласного значення, району у місті згідно з існуючою системою адміністративно-територіального устрою України. Районні у місті партійні організації входять до складу відповідних міських партійних організацій.

5.3.3. Місцева партійна організація реєструється відповідним органом Міністерства юстиції України.

5.3.4. Місцева партійна організація може набувати статусу юридичної особи на підставі рішення Ради регіональної партійної організації після її державної реєстрації у порядку, встановленому чинним законодавством України. Місцева партійна організація, яка набула статусу юридичної особи, має право на відкриття рахунків в установах банків, виготовлення печаток, штампів, бланків зі своїм найменуванням, зразки яких затверджуються Президією Політради Партії регіонів.

5.3.5. Місцева партійна організація повноважна розробляти та реалізовувати заходи з ідеологічної та політичної роботи, співпрацювати з місцевими організаціями політичних партій, громадських організацій, іншими юридичними особами, органами державної влади та органами місцевого самоврядування, фізичними особами у вирішенні питань, які не суперечать статутним і програмним документам Партії регіонів, рішенням керівних органів партійних організацій вищого рівня та керівних органів Партії регіонів.

5.3.6. Керівними органами місцевої партійної організації є конференція або збори, Рада та Виконком місцевої партійної організації у разі його створення.

5.3.7. Вищим керівним органом місцевої партійної організації є конференція або збори, які скликаються Радою не менше одного разу на рік. Норма представництва, дата та місце проведення конференції (зборів) встановлюються Радою місцевої партійної організації. Норма представництва визначається відповідно до чисельності членів партії станом на перше число місяця, в якому проводиться засідання Ради місцевої партійної організації. Конференція (збори) місцевої партійної організації може бути скликана рішенням керівних органів партійної організації вищого рівня або Політради Партії регіонів. У такому випадку відповідним рішенням створюється оргкомітет з підготовки і проведення конференції (зборів) та визначається порядок її скликання. Конференція (збори) повноважна розглядати питання, якщо на ній присутні більше, ніж половина обраних делегатів або членів партії, які перебувають на обліку в первинних партійних організаціях відповідної місцевої партійної організації. Рішення конференції (зборів) приймаються більшістю голосів від кількості присутніх на ній делегатів (учасників партійних зборів).

5.3.8. Конференція (збори) місцевої партійної організації: – обирає строком на чотири роки голову партійної організації; – визначає кількісний склад Ради місцевої партійної організації, обирає її членів строком на чотири роки та відкликає їх; – заслуховує звіти керівних органів місцевої партійної організації, щодо яких приймає відповідні рішення; – обирає делегатів на конференцію партійної організації вищого рівня; – висуває кандидатів у депутати до місцевих рад відповідного та нижчого рівнів, на посаду сільського, селищного, міського голови; – делегує частину своїх повноважень відповідній Раді місцевої партійної організації; – приймає рішення про виключення з виборчого списку партійної організації кандидатів у депутати до відповідних рад; – вирішує інші питання діяльності місцевої партійної організації, які не суперечать статутним і програмним документам Партії регіонів, рішенням керівних органів партійних організацій вищого рівня та керівних органів Партії регіонів.

5.3.9. У період між конференціями (зборами), їх етапами керівництво місцевою партійною організацією здійснює Рада. До складу Ради за посадою входять голова партійної організації та керівник партійної депутатської фракції (групи) у Раді відповідної територіальної одиниці.

5.3.10. Рада місцевої партійної організації проводить свої засідання не менш ніж один раз на чотири місяці та повноважна розглядати питання, якщо на її засіданні присутні більше половини від її складу. Рішення Ради приймається більшістю голосів від кількості присутніх на засіданнях членів Ради. Засідання Ради скликаються головою місцевої партійної організації або, у разі його відсутності, одним із його заступників, або за ініціативою не менше однієї третини членів Ради. Головує на засіданнях Ради голова або, у разі його відсутності, один із заступників голови місцевої партійної організації за його дорученням.

5.3.11. До повноважень Ради місцевої партійної організації належить: – обрання з числа своїх членів строком на чотири роки заступників голови, членів Виконкому місцевої партійної організації та їх відкликання; – координація діяльності первинних партійних організацій; – організація роботи місцевої партійної організації в період між конференціями (зборами) партійної організації; – розробка та організація виконання перспективних і поточних планів своєї роботи; – організація участі місцевої партійної організації у проведенні виборів Президента України, народних депутатів України, депутатів Верховної Ради АР Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, а також у проведенні всеукраїнського і місцевих референдумів відповідно до чинного законодавства України; – формування виборчої політики під час виборів депутатів відповідних районних, районних у містах, міських, сільських, селищних рад та сільських, селищних, міських голів; – скликання конференцій, партійних зборів місцевої партійної організації; – визначення норми представництва делегатів на конференцію місцевої партійної організації, місця і дати її проведення; – затвердження рішення про створення первинної партійної організації; – прийняття рішення про ліквідацію первинної, сільської, селищної, міської (міста районного значення) партійної організації; – скасування рішень первинних, сільських, селищних, міських (міст районного значення) партійних організацій, якщо вони суперечать статутним і програмним документам Партії регіонів, рішенням керівних органів партійних організацій вищого рівня та керівних органів Партії регіонів; – вирішення інших питань, крім тих, що належать до виключної компетенції конференції, партійних зборів.

5.3.12. Рада місцевої партійної організації може обирати зі свого складу Виконком місцевої партійної організації та делегувати йому частину своїх повноважень. До складу Виконкому місцевої партійної організації за посадою входять голова місцевої партійної організації, заступники голови, керівник партійної депутатської фракції (групи) у Раді відповідної територіальної одиниці. Виконком місцевої партійної організації проводить свої засідання не менше одного разу на місяць та повноважний розглядати питання, якщо на ньому присутні більше половини його складу. Рішення Виконкому місцевої партійної організації приймаються більшістю голосів від кількості присутніх на його засіданнях членів Виконкому. Засідання Виконкому місцевої партійної організації скликаються головою місцевої партійної організації або, у разі його відсутності, одним із заступників голови місцевої партійної організації за його дорученням або за ініціативою не менше однієї третини членів Виконкому. Головує на засіданнях Виконкому місцевої партійної організації голова або, у разі його відсутності, один із членів Виконкому (головуючий), який обирається на його засіданні.

5.3.13. Голова місцевої партійної організації та його заступники є керівними особами відповідної місцевої партійної організації.

5.3.14. Голова місцевої партійної організації: – здійснює загальне керівництво партійною організацією; – організовує виконання рішень керівних органів партійної організації, керівних органів партійних організацій вищого рівня та керівних органів Партії регіонів; – здійснює оперативне управління майном та коштами партійної організації; – подає для обрання на засіданні Ради кандидатури своїх заступників; – розподіляє обов’язки між своїми заступниками; – звітує про діяльність Ради на конференціях (зборах); – без доручення представляє місцеву партійну організацію у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями та іншими юридичними особами незалежно від форм власності та підпорядкування, фізичними особами; – у разі відсутності доручає виконання своїх обов’язків одному із заступників; – видає довіреності, має право підпису фінансових та інших документів, договорів від імені місцевої партійної організації; – приймає на роботу та звільняє з роботи штатних працівників місцевої партійної організації; – здійснює іншу діяльність у межах своїх повноважень.

5.3.15. Заступники голови місцевої партійної організації виконують свої функції згідно із затвердженим головою розподілом обов’язків між ними. За письмовим дорученням голови місцевої партійної організації заступники голови місцевої партійної організації виконують його обов’язки або їх частину.

5.3.16. Місцева партійна організація ліквідується за рішенням Політради Партії регіонів.

5.4. Регіональні організації Партії регіонів.

5.4.1. Регіональними організаціями Партії регіонів є Кримська республіканська, обласні, Київська та Севастопольська міські організації Партії регіонів. Регіональна партійна організація об’єднує місцеві партійні організації (районні та міські (міст обласного значення) згідно з існуючою системою адміністративно-територіального устрою України. Регіональна партійна організація створюється за рішенням Політради Партії регіонів і реєструється відповідними органами Міністерства юстиції України. Регіональна партійна організація набуває статусу юридичної особи з моменту державної реєстрації у порядку, встановленому чинним законодавством України. Регіональна партійна організація має право на відкриття рахунків в установах банків України, виготовлення печаток, штампів, бланків зі своїм найменуванням, зразки яких затверджуються Президією Політради Партії регіонів.

5.4.2. Регіональна партійна організація повноважна розробляти та реалізовувати заходи з ідеологічної та політичної роботи, співпрацювати з місцевими організаціями політичних партій, громадських організацій, органами державної влади та органами місцевого самоврядування у вирішенні питань, які не суперечать статутним і програмним документам Партії регіонів, рішенням керівних органів Партії регіонів.

5.4.3. Керівними органами регіональної партійної організації є конференція, Рада та Виконком регіональної партійної організації.

5.4.4. Вищим керівним органом регіональної партійної організації є конференція, а в період між конференціями – Рада регіональної партійної організації. Конференція скликається Радою не менше одного разу на рік. Радою регіональної партійної організації встановлюється норма представництва, дата та місце проведення конференції. Норма представництва визначається відповідно до чисельності членів Партії регіонів регіональної партійної організації станом на перше число місяця, в якому проводиться Рада регіональної партійної організації. Конференція регіональної партійної організації може бути скликана за рішенням Політради Партії регіонів. У такому випадку рішенням Політради Партії регіонів створюється оргкомітет з підготовки та проведення конференції та визначається порядок її скликання. Конференція повноважна розглядати питання, якщо на ній присутні більше половини обраних делегатів. Рішення конференції приймаються більшістю голосів від кількості присутніх на ній делегатів. Конференція регіональної партійної організації: – обирає строком на чотири роки голову партійної організації; – визначає кількісний склад Ради та контрольної комісії регіональної партійної організації, обирає їх членів строком на чотири роки та відкликає їх; – заслуховує звіти керівних органів регіональної партійної організації та приймає щодо них відповідні рішення; – висуває кандидатів від Партії регіонів на виборах відповідного рівня; – приймає рішення про виключення з виборчого списку регіональної партійної організації кандидатів у депутати; – обирає делегатів на З’їзд Партії регіонів; – може делегувати частину своїх повноважень Раді регіональної партійної організації; – вирішує інші питання діяльності регіональної партійної організації, які не суперечать статутним і програмним документам Партії регіонів та рішенням керівних органів Партії регіонів.

5.4.5. У період між конференціями, їх етапами керівництво діяльністю регіональної партійної організації здійснює Рада регіональної партійної організації. До складу Ради регіональної партійної організації за посадою входять голова регіональної партійної організації, керівник депутатської фракції (групи) Партії регіонів у відповідній раді, голови місцевих партійних організацій. Рада регіональної партійної організації проводить свої засідання не менше одного разу на квартал за ініціативою голови регіональної партійної організації, Виконкому регіональної партійної організації або на вимогу не менше однієї третини членів Ради регіональної партійної організації. Головує на засіданні Ради регіональної партійної організації голова або, у разі його відсутності, один із заступників голови регіональної партійної організації за його дорученням. Рада повноважна розглядати питання, якщо на її засіданні присутні більше половини членів Ради. Рішення Ради приймаються більшістю голосів від кількості присутніх на засіданні членів Ради. До повноважень Ради регіональної партійної організації належить: – обрання зі свого складу заступників голови регіональної партійної організації, членів Виконкому регіональної партійної організації строком на чотири роки та їх відкликання; – організація підготовки і проведення конференції регіональної партійної організації; – забезпечення зв’язків регіональної партійної організації з керівними органами Партії регіонів; – організація участі регіональної партійної організації у проведенні виборів Президента України, народних депутатів України, депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, всеукраїнського і місцевих референдумів відповідно до чинного законодавства України; – прийняття рішення про дострокове припинення повноважень керівних органів місцевої партійної організації та її керівних осіб; – скасування рішень керівних органів та керівних осіб місцевих, міських (міст районного значення), селищних, сільських, первинних партійних організацій; – делегування частини своїх повноважень Виконкому регіональної партійної організації; – утворення місцевих партійних організацій; – виконання інших повноважень, які не належать до виключної компетенції конференції регіональної партійної організації.

5.4.6. У період між конференціями, їх етапами і засіданнями Ради керівництво регіональною партійною організацією здійснює Виконком регіональної партійної організації. До складу Виконкому регіональної партійної організації за посадою входять голова регіональної партійної організації, заступники голови, керівник партійної депутатської фракції (групи) відповідно у Верховній Раді Автономної Республіки Крим, обласних радах, радах міст Києва та Севастополя. Виконком регіональної партійної організації проводить свої засідання не менше одного разу на місяць. Засідання Виконкому регіональної партійної організації вважається повноважним, якщо на ньому присутні більше половини від його складу. Рішення Виконкому регіональної партійної організації приймається більшістю голосів від кількості присутніх на засіданні членів Виконкому. Засідання Виконкому регіональної партійної організації скликаються головою регіональної партійної організації або за ініціативою не менше однієї третини членів Виконкому. Головує на засіданні Виконкому регіональної партійної організації голова регіональної партійної організації або, у разі його відсутності, один із членів Виконкому (головуючий), який обирається на його засіданні. До повноважень Виконкому регіональної партійної організації належить: – реалізація програмних документів Партії регіонів, рішень керівних органів Партії регіонів, конференцій і Ради регіональної партійної організації; – розробка, затвердження поточних планів роботи регіональної партійної організації та організація їх виконання; – скликання засідання Ради регіональної партійної організації; – затвердження рішення про створення первинної партійної організації; – здійснення інших повноважень, які не суперечать цьому Статуту, програмним документам і рішенням керівних органів Партії регіонів.

5.4.7. Голова регіональної партійної організації та його заступники є керівними особами відповідної регіональної партійної організації.

5.4.8. Голова регіональної партійної організації: – здійснює поточне керівництво регіональною партійною організацією; – без доручення представляє регіональну партійну організацію у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями та іншими юридичними особами, незалежно від форм власності та підпорядкування, фізичними особами; – здійснює оперативне управління коштами та майном регіональної партійної організації; – у разі своєї відсутності доручає виконання обов’язків одному зі своїх заступників; – видає довіреності, має право підпису фінансових та інших документів, договорів від імені регіональної партійної організації; – подає на розгляд Ради регіональної партійної організації для обрання кандидатури заступників голови регіональної партійної організації; – приймає на роботу та звільняє з роботи штатних працівників апарату регіональної партійної організації; – здійснює іншу діяльність у межах своїх повноважень.

5.4.9. Заступники голови регіональної партійної організації виконують свої функції згідно із затвердженим головою розподілом обов’язків між ними. За письмовим дорученням голови регіональної партійної організації заступники голови регіональної партійної організації виконують його обов’язки або їх частину.

5.4.10. Регіональна партійна організація ліквідується за рішенням Політради Партії регіонів.

6. КЕРІВНІ ОРГАНИ ПАРТІЇ РЕГІОНІВ

6.1. Керівними органами Партії регіонів є З’їзд, Політрада, Президія Політради Партії регіонів. Вищим керівним органом Партії регіонів є З’їзд, а в період між з’їздами, їх етапами – Політрада Партії регіонів. З’їзд Партії регіонів скликається не менше одного разу на два роки Політрадою Партії регіонів, яка визначає дату скликання та місце проведення З’їзду, встановлює норму представництва делегатів від регіональних партійних організацій. Норма представництва визначається відповідно до чисельності членів партії станом на перше число місяця, в якому проводиться Політрада. З’їзд вважається повноважним, якщо на ньому присутні більше половини обраних делегатів. Рішення на З’їзді приймаються більшістю голосів делегатів, присутніх на З’їзді, крім питань, щодо яких цим Статутом передбачений інший порядок прийняття рішень. Порядок роботи З’їзду Партії регіонів встановлюється регламентом, який затверджується рішенням З’їзду. З’їзд Партії регіонів може проводитися в кілька етапів.

6.2. З’їзд Партії регіонів повноважний вирішувати всі питання діяльності Партії регіонів. З’їзд Партії регіонів: – обирає Почесного Лідера Партії регіонів безстроково; – обирає Голову Партії регіонів строком на чотири роки та відкликає його; – обирає членів Політради Партії регіонів строком на чотири роки та відкликає їх; – визначає кількісний склад Центральної контрольної комісії Партії регіонів, обирає її членів строком на чотири роки та відкликає їх; – обирає голову Центральної контрольної комісії Партії регіонів строком на чотири роки та відкликає його; – затверджує Статут і Програму Партії регіонів, вносить зміни та доповнення до них; – обирає Першого заступника Голови Партії регіонів, заступників Голови Партії регіонів строком на чотири роки та відкликає їх; – затверджує звіти Політради Партії регіонів та Центральної контрольної комісії; – визначає стратегічні напрямки діяльності Партії регіонів; – висуває кандидата на пост Президента України та кандидатів у народні депутати України відповідно до чинного законодавства України; – приймає рішення про утворення виборчого блоку для участі у виборах або вихід з нього та надає право Голові Партії регіонів або іншому представнику Партії регіонів повноваження щодо укладення відповідної угоди; – затверджує передвиборну програму Партії регіонів; – приймає рішення про виключення з виборчого списку Партії регіонів кандидатів у народні депутати України на підставі подання Політради Партії регіонів; – ухвалює рішення про реорганізацію або ліквідацію (саморозпуск) Партії регіонів, використання у цьому випадку майна та коштів Партії регіонів; – делегує частину своїх повноважень Політраді Партії регіонів.

6.3. У період між з’їздами, їх етапами вищим керівним органом Партії регіонів є Політрада Партії регіонів. До складу Політради Партії регіонів за посадою входять: Голова Партії регіонів, Перший заступник Голови Партії регіонів, заступники Голови Партії регіонів, Голова та заступники Голови депутатської фракції Партії регіонів у Верховній Раді України, голови регіональних партійних організацій, голова Центральної контрольної комісії Партії регіонів. Засідання Політради Партії регіонів скликається Головою Партії регіонів або Президією Політради Партії регіонів не менше одного разу на чотири місяці. Засідання Політради Партії регіонів може бути також скликане на вимогу не менше однієї третини її членів. Засідання Політради Партії регіонів вважається повноважним, якщо у ньому бере участь більше половини від її складу. Рішення Політради Партії регіонів приймаються більшістю голосів присутніх на засіданні членів Політради. Головує на засіданні Політради Голова Партії регіонів.

6.4. До повноважень Політради Партії регіонів належить: – скликання З’їзду Партії регіонів, визначення дати та місця його проведення, встановлення норми представництва делегатів від регіональних партійних організацій; – обрання зі свого складу членів Президії Політради Партії регіонів та їх відкликання; – обрання та відкликання заступників Голови Партії регіонів у період між з‘їздами з наступним затвердженням на З‘їзді Партії регіонів; – визначення пріоритетів у поточній діяльності Партії регіонів; – ухвалення політичних рішень; – розробка стратегії діяльності Партії регіонів; – призначення позачергових конференцій (зборів) партійних організацій усіх рівнів; – створення постійних або тимчасових консультативно-дорадчих та робочих органів Партії регіонів; – утворення та ліквідація місцевих і регіональних партійних організацій; – прийняття рішення про дострокове припинення повноважень керівних органів, керівних осіб регіональних та місцевих партійних організацій за висновками Центральної контрольної комісії, призначення тимчасово виконуючих обов’язки голів регіональних та місцевих партійних організацій; – скасування рішень керівних органів та керівних осіб регіональних і місцевих партійних організацій; – визначення стратегії і тактики діяльності Партії регіонів у виборчих процесах; – у період між з’їздами, їх етапами прийняття рішення про виключення з виборчого списку Партії регіонів кандидатів у народні депутати України відповідно до чинного законодавства України; – розгляд питань про співробітництво з іншими політичними партіями та громадськими організаціями; – здійснення права власності на майно та кошти Партії регіонів та делегування своїх повноважень щодо реалізації права власності на майно та кошти Партії регіонів; – погодження кандидатур на посади Голови, першого заступника та заступників Голови депутатської фракції Партії регіонів у Верховній Раді України; – прийняття рішення щодо депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевої ради, обраних за виборчим списком відповідної місцевої або регіональної організації Партії регіонів відповідно до чинного законодавства України; – перегляд рішень Контрольних комісій Партії регіонів у випадках, передбачених цим Статутом; – обрання та відкликання членів Політради Партії регіонів у період між з‘їздами; – делегування частини своїх повноважень; – здійснення інших повноважень, які не належать до виключної компетенції З’їзду Партії регіонів.

6.5. У період між засіданнями Політради керівництво Партією регіонів здійснює Президія Політради Партії регіонів. До складу Президії Політради Партії регіонів за посадою входять: Голова Партії регіонів, Перший заступник Голови Партії регіонів, заступники Голови Партії регіонів, Голова депутатської фракції Партії регіонів у Верховній Раді України, голова Центральної контрольної комісії Партії регіонів. Президія Політради Партії регіонів обирається на строк повноважень Політради Партії регіонів. Засідання Президії Політради Партії регіонів скликається Головою Партії регіонів або на вимогу не менше однієї третини членів Президії Політради не менше одного разу на місяць, і є повноважним за умови участі у ньому більше половини її складу. Рішення Президії Політради Партії регіонів приймаються більшістю голосів від кількості присутніх на засіданні членів Президії Політради. Головує на засіданні Президії Політради Партії регіонів Голова Партії регіонів.

6.6. До повноважень Президії Політради Партії регіонів належить: – організація виконання рішень з’їздів та Політради Партії регіонів; – планування і забезпечення виконання бюджету Партії регіонів; – розробка, затвердження планів роботи Президії Політради Партії регіонів та організація їх виконання; – прийняття та оприлюднення від імені Партії регіонів заяв, резолюцій, звернень тощо; – формування кадрової політики Партії регіонів; – затвердження рішення конференції регіональної партійної організації про обрання голови регіональної партійної організації; – прийняття рішень про нагородження членів Партії регіонів за поданням регіональних партійних організацій та Голови Партії регіонів; – заснування засобів масової інформації та затвердження кандидатури на посаду головного редактора; – прийняття рішень щодо організаційних заходів із підготовки та проведення виборів, підготовка та затвердження виборчих документів Партії регіонів; – затвердження положень, інструкцій та інших документів, що регламентують організаційно-партійну роботу; – затвердження типових структур та штатних розписів апаратів регіональних і місцевих партійних організацій; – створення інших структурних підрозділів Партії регіонів; – координація діяльності депутатської фракції Партії регіонів у Верховній Раді України; – скликання засідань Політради Партії регіонів; – організація загальнопартійних конференцій, нарад, дискусій, семінарів, інших заходів; – затвердження партійної символіки, зразків партійного квитка, печаток, штампів, бланків та інших документів Партії регіонів і партійних організацій; – надання роз’яснень щодо застосування окремих положень Статуту Партії регіонів; – вирішення інших питань, які не належать до виключної компетенції З’їзду або Політради Партії регіонів.

6.7. У разі спливу строку повноважень керівних органів Партії регіонів та/або керівних органів регіональних, місцевих, міських (міст районного значення), селищних, сільських, первинних партійних організацій, Контрольних комісій Партії регіонів, керівних осіб Партії регіонів та/або регіональних, місцевих, міських (міст районного значення), селищних, сільських, первинних партійних організацій вони продовжують здійснювати свої повноваження, визначені цим Статутом, до проведення наступного З’їзду, засідання Політради Партії регіонів, конференції (зборів), Ради партійної організації відповідно.

7. КЕРІВНІ ОСОБИ ПАРТІЇ РЕГІОНІВ

7.1. Керівними особами Партії регіонів є Голова Партії регіонів, Перший заступник Голови Партії регіонів, заступники Голови Партії регіонів, Голова депутатської фракції Партії регіонів у Верховній Раді України, голова Центральної контрольної комісії Партії регіонів.

7.2. Голова Партії регіонів: – здійснює загальне керівництво Партією регіонів; – вносить на З‘їзд Партії регіонів, а в період між з‘їздами – до Політради Партії регіонів подання щодо кандидатур на посади заступників Голови Партії регіонів та членів Політради Партії регіонів; – вносить на З‘їзд Партії регіонів подання щодо голови та членів Центральної контрольної комісії; – очолює Політраду та Президію Політради Партії регіонів; – скликає засідання Політради Партії регіонів, Президії Політради Партії регіонів та головує на них; – без доручення представляє Партію регіонів у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями та іншими юридичними особами, незалежно від форм власності та підпорядкування як в Україні, так і за кордоном, фізичними особами; – укладає угоди з політичними партіями та громадськими організаціями від імені Партії регіонів; – робить заяви та звернення від імені Партії регіонів; – видає та скасовує довіреності від імені Партії регіонів; – здійснює поточний контроль за використанням майна та коштів Партії регіонів; – має право призупинити виконання рішення будь-якої Контрольної комісії Партії регіонів з наступним зверненням до Політради Партії регіонів; – підписує рішення З’їзду Партії регіонів, Політради Партії регіонів, Президії Політради Партії регіонів, інші документи Партії регіонів; – затверджує розподіл функціональних обов’язків між заступниками Голови Партії регіонів; – видає розпорядження та дає доручення; – може делегувати свої повноваження або їх частину Першому заступнику Голови Партії регіонів, а у разі його відсутності – іншим керівним особам Партії регіонів. У своїй діяльності Голова Партії регіонів є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед З’їздом Партії регіонів.

7.3. Перший заступник Голови Партії регіонів: – керує поточною діяльністю Партії регіонів та готує пропозиції щодо її вдосконалення; – має право робити заяви від імені Партії регіонів; – спрямовує організаційно-партійну роботу; – затверджує структуру і штатний розпис Центрального апарату Партії регіонів; – за розпорядженням Голови Партії регіонів видає та скасовує довіреності від імені Партії регіонів; – має право підпису документів від імені Партії регіонів, у тому числі фінансових документів, договорів, господарських договорів та інших правочинів; – координує роботу та здійснює контроль за діяльністю Центрального апарату Партії регіонів; – призначає та звільняє Керівника Центрального апарату Партії регіонів; – видає розпорядження та дає доручення; – виконує повноваження Голови Партії регіонів у разі його відсутності або неможливості здійснювати повноваження; – здійснює інші повноваження відповідно до розподілу обов’язків між заступниками Голови Партії регіонів

7.4. Заступники Голови Партії регіонів виконують свої функції згідно затвердженого Головою Партії регіонів розподілу обов’язків між ними.

8. КОНТРОЛЬНІ КОМІСІЇ ПАРТІЇ РЕГІОНІВ

8.1. Контрольними комісіями Партії регіонів є Центральна контрольна комісія Партії регіонів та контрольні комісії регіональних партійних організацій. Повноваження та порядок діяльності контрольних комісій визначаються Положенням про Контрольні комісії Партії регіонів, яке затверджується Політрадою Партії регіонів.

8.2. Вищим контрольним органом є Центральна контрольна комісія Партії регіонів. Центральна контрольна комісія здійснює керівництво контрольними комісіями регіональних партійних організацій.

8.3. Центральна контрольна комісія, контрольні комісії регіональних партійних організацій на відповідному рівні: – здійснюють контроль за дотриманням членами Партії регіонів, партійними організаціями, їх керівними органами вимог Статуту та Програми Партії регіонів; – контролюють виконання рішень керівних органів Партії регіонів та керівних органів регіональних та місцевих партійних організацій; – перевіряють цільове використання партійних коштів, сплату та облік членських внесків; – приймають рішення щодо дотримання партійної дисципліни та етики; – розглядають конфліктні ситуації, що виникають в партійних організаціях, та приймають відповідні рішення по них. Центральна контрольна комісія, контрольні комісії регіональних партійних організацій приймають рішення з питань, що віднесені до їх компетенції. Рішення, прийняті Центральною контрольною комісією Партії регіонів, контрольними комісіями регіональних партійних організацій, можуть бути оскаржені до Політради Партії регіонів в порядку, передбаченому Положенням про Контрольні комісії Партії регіонів. Діяльність контрольних комісій організують їх голови. Голови контрольних комісій регіональних партійних організацій обираються членами цих комісій зі свого складу. Контрольні комісії Партії регіонів підзвітні партійним органам, які їх обрали, та підконтрольні Голові Партії регіонів.

8.4. Рішення Центральної контрольної комісії, контрольних комісій регіональних партійних організацій можуть бути призупинені Головою Партії регіонів з наступним зверненням до Політради Партії регіонів.

8.5. Рішення, прийняті Політрадою Партії регіонів за наслідками розгляду звернення Голови Партії регіонів та перегляду рішень Центральної контрольної комісії, контрольних комісій регіональних партійних організацій, є остаточними.

9. ЦЕНТРАЛЬНИЙ АПАРАТ ПАРТІЇ РЕГІОНІВ

9.1. Центральний апарат Партії регіонів є постійно діючим виконавчим органом Партії регіонів, який здійснює ідеологічне, інформаційно-аналітичне, правове, методичне та організаційно-технічне забезпечення діяльності Партії регіонів, її керівних органів, регіональних та місцевих партійних організацій, практичне забезпечення виконання рішень керівних органів Партії регіонів.

9.2. Центральний апарат Партії регіонів діє на підставі Положення про Центральний апарат Партії регіонів, яке затверджується Президією Політради Партії регіонів. Очолює Центральний апарат Партії регіонів Керівник Центрального апарату Партії регіонів.

9.3. Основними функціями Центрального апарату Партії регіонів є: – організація виконання рішень керівних органів Партії регіонів; – виконання доручень Голови та інших керівних осіб Партії регіонів; – забезпечення поточної діяльності керівних органів та керівних осіб Партії регіонів; – взаємодія з регіональними та місцевими партійними організаціями; – ведення поточної фінансово-господарської діяльності Партії регіонів; – підготовка та внесення пропозицій щодо типових структур та штатних розписів апаратів партійних організацій; – розробка проектів поточних, перспективних планів роботи та інших партійних документів, організація їх виконання після затвердження відповідними керівними органами або керівними особами Партії регіонів; – вирішення інших питань, віднесених до його компетенції відповідно до цього Статуту та Положення про Центральний апарат Партії регіонів.

10. МАЙНО ТА КОШТИ ПАРТІЇ РЕГІОНІВ

10.1. Для здійснення своєї діяльності Партія регіонів може мати у своїй власності будь-яке рухоме й нерухоме майно, кошти, обладнання, транспортні, технічні та інші засоби, придбання і використання яких не заборонено законодавством України. Партія регіонів та її партійні організації є неприбутковими організаціями. Вони можуть орендувати необхідне для їх діяльності рухоме та нерухоме майно.

10.2. Майно та кошти Партії регіонів використовуються для забезпечення статутної діяльності партії, утримання штатного персоналу та на інші цілі, що не суперечать чинному законодавству України, Статуту та іншим документам Партії регіонів.

10.3. Партія регіонів та її партійні організації, які мають статус юридичної особи, несуть самостійну фінансову та іншу відповідальність за свою діяльність і не відповідають за зобов’язаннями своїх членів.

10.4. Джерелами коштів і майна Партії регіонів є: – членські та добровільні внески членів Партії регіонів; – добровільні внески і пожертвування громадян, підприємств, установ і організацій, що надходять в установленому порядку у грошовій, матеріальній і нематеріальній формі, в тому числі у вигляді безповоротної фінансової допомоги; – майно, придбане за власні кошти; – пасивні доходи; – інші надходження, не заборонені чинним законодавством України.

10.5. Партія регіонів самостійно приймає рішення щодо господарських питань забезпечення своєї діяльності, оплати праці, отримання й використання коштів та іншого майна, здійснення заходів по залученню фінансових, матеріальних, інтелектуальних та інформаційних ресурсів, необхідних для реалізації своїх статутних мети та завдань.

10.6. Партія регіонів веде у встановленому порядку бухгалтерську та іншу передбачену чинним законодавством України документацію та звітність. Оприлюднює фінансові звіти, передбачені чинним законодавством України, в загальнодержавному засобі масової інформації.

11. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ ТА ПРОГРАМИ ПАРТІЇ РЕГІОНІВ

11.1. Рішення про внесення змін і доповнень до Статуту і Програми Партії регіонів приймається на З’їзді Партії регіонів, якщо за нього проголосувало більше 2/3 делегатів, присутніх на З’їзді.

11.2. Про зміни, внесені до Статуту і Програми Партії регіонів, інформуються органи державної реєстрації у строки, передбачені чинним законодавством України.

12. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПАРТІЇ РЕГІОНІВ

12.1. Припинення діяльності Партії регіонів може бути проведено шляхом її реорганізації чи ліквідації (саморозпуску), або в разі заборони її діяльності чи анулювання реєстраційного свідоцтва в порядку, встановленому чинним законодавством України. Рішення про реорганізацію чи ліквідацію (саморозпуск) приймається З’їздом Партії регіонів, якщо за таке рішення проголосувало більше 2/3 присутніх на З’їзді делегатів. Одночасно З’їзд Партії регіонів приймає рішення про використання майна та коштів партії, а також призначає ліквідаційну комісію.

12.2. У разі ліквідації Партії регіонів її активи передаються іншій неприбутковій організації відповідного виду або зараховуються до доходу бюджету.

12.3. Припинення діяльності Партії регіонів передбачає припинення діяльності її керівних органів, всіх партійних організацій та інших структурних утворень, передбачених цим Статутом, крім ліквідаційної комісії, а також припинення членства в Партії регіонів.

12.4. Діяльність будь-якої партійної організації припиняється, якщо в її складі залишилося менше трьох членів Партії регіонів.

Листи подяки


(Русский) Директорі шкіл Великомихайлівського району


(Русский) З повагою, редактор та колектив редакції Великомихайлівської районної газети «Єдність»


(Русский) З великою шаною й вдячністю , школярі та вчителі Новопетрівської школи.


(Русский) З повагою і щирою вдячністю учні Войничівської школи Фрунзівського району.


(Русский) Адміністрація, профспілковий комітет, трудовий колектив станції Роздільна-Сортувальна, рада ветеранів

Публикации

Грудень 2013
M T W T F S S
«    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031